patrtit.jpg
Image 1.png
Image 2.png
Image 3.jpg

HEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ ?

Pomůže vám náš regionální katalog


DEJTE O SOBĚ VĚDĚT

Potřebujete vlastní webové stránky? Chcete vytvořit originální logo, navštívenky, letáky, plakáty, pohlednice, Pf nebo jinou propagaci? Kontaktujte grafické studio Rasgraf
MUDr. Tomáš Lebenhart je vyznavačem "Celostní medicíny" Jeho ordinaci naleznete ve Vídeňské ulici proti prodejně Unicos


Diagnostikujte a harmonizujte své tělo pomocí přístroje OBERON


and.jpg
domácí-čistička-a-zákon.jpg
Živnostenský zákon je u nás účinný od roku 1992. Za tu dobu ho zákonodárci vybavili stovkami novel. Jen v r.2006 byl změněn patnáctkrát.
Parlament ročně přijme více než sto nových zákonů, to znamená zhruba jeden za tři dny. Jen málokterý přitom vydrží dlouho beze změny. Některé předpisy se postupně změnily téměř k nepoznání. Třeba zákon o zřízení ministerstev má v porovnání původní verze s tou současnou už jen dva shodné paragrafy.
 
Nikdo přesně neví, zda stále platí zákony (některé z dob mocnářství) nebo ne. Jsme ve stavu, kdy NIKDO nezná všechny zákony a paragrafy. Soudy nemají čas řešit skutečné a do oka bijící zlodějny, protože se musejí prokousávat tisíci stránek spisů, aby byl nakonec lump osvobozen kvůli nějaké procesní chybě.
Kolik platných zákonů v ČR vůbec máme? Někteří hovoří o 10.000 platných právních předpisech, jiní až o 15 000, obsahujících 100.000 platných paragrafů. Počet rušených zákonů je přitom nižší, než počet nově přijímaných zákonů, takže celkový počet platných zákonů stále narůstá.
Nárůst legislativních aktů do 2015
Ve Sbírce zákonů bylo v roce 1980 uveřejněno 185 právních předpisů (zákonů, vyhlášek apod.), v roce 1985 141 předpisů. Jak je tomu nyní: v roce 2012 bylo uveřejněno 504 předpisů, 2013 jich bylo 475 a v roce 2014 bylo uveřejněno 366 předpisů. To je kolem 30 – 40 nových právních předpisů měsíčně.
Občanský zákoník č. 40/1964 Sb. účinný od 1. 4. 1964 do 31. 12. 2013 byl:
– do roku 1989 novelizován 6x
– od roku 1990 novelizován 61x (např. v roce 2006 celkem 8 novelizacemi)

Občanský soudní řád č. 99/1963 platný od 1. 4. 1964 dosud byl:
– do roku 1989 novelizován 5x
– od roku 1990 novelizován 142x (např. v roce 2015 celkem 4 novelizacemi, v roce 2009 celkem 9 novelizacemi)

Trestní zákon č. 140/1961 Sb. platný od 1. 1. 1962 do 31. 12. 2009 byl:
– do roku 1989 novelizován 10x
– od roku 1990 novelizován 70x (např. v roce 2006 celkem 9 novelizacemi)

Zákon o dani z příjmu č. 586/1992 Sb. platný od 1. 1. 1993 dosud byl:
– od roku 1993 novelizován 158x

Od Františka Josefa I.  aneb co také říkají nezrušené předpisy

Podle ASPI platí například rakousko – uherský zákon o soudní moci, přestože z něj plyne, že „všechna moc soudní se vykonává jménem císařovým“. Ačkoli z článku 81 Ústavy České republiky vyplývá, že „Soudní moc vykonávají jménem republiky nezávislé soudy.

Ku přijetí do služby berní, pokladniční, loterní a při kolkovém úřadě vyžaduje se průkaz, že uchazeč absolvoval střední školu a složil zkoušku dospělosti pro dotyčný ústav ať obligatorně či fakultativně stanovenou. (nařízení 88/1918 Sb.)

Pro cesty do území Československé republiky z území německo-rakouského a jihoslovanského státu, dále z území republiky maďarské jest potřebí povolení plnomocníka Československé republiky ve Vídni I., Lobkowitzplatz 2. (nařízení 96/1918 Sb.)

Veškeré obilí, z něho vyrobené mlýnské výrobky, rýže, jakož i luštěniny cizozemského původu zabavují se, jakmile se přivezou na území československého státu, ve prospěch tohoto. (nařízení 125/1919 Sb.; rýže byla později vypuštěna)

Učitelky veřejných škol obecných a občanských mohou po skončené počáteční službě vstoupiti do stavu manželského a nepozbývají práva setrvati ve službě školní. Učitelkám, které ještě nemají počáteční službu za sebou, je třeba povolení okresní školní rady, aby se mohly provdati. (zákon 455/1919 Sb.)

Pro zaměstnance, dosud do kategorie sluhů náležející, zrušuje se ve státní službě, jakož i ve službě podniků a fondů státem spravovaných úřední název „sluha“ a zaměňuje se za úřední pojmenování „zřízenec“. (zákon 251/1921 Sb.)

Pro službu vojenskou a pro podniky sloužící veřejné dopravě (železnici, paroplavbu, poštu, telegrafy, telefony a pod.) zavádí se počínaje dnem 1. června 1921 24hodinové počítání času tím způsobem, že hodiny počítají se od půlnoci k půlnoci. (zákon 255/1921 Sb.) 

Kudy z džunge ven?
Snížení počtu platných zákonů a jejich srozumitelnost se musí stát prioritou. Co nejdříve je třeba umožnit vznik oficiální elektronické sbírky platných právních předpisů, jejímž cílem bude garantovat občanům, které zákony a další právní předpisy jsou platné a které již nikoliv.
Každý z nyní platných právních předpisů musí opakovaně projít testem potřebnosti, u každého z nich musí platit vyvratitelná domněnka, že je zákon nepotřebný, dokud není prokázán opak. Výchozím stavem musí být předpoklad nepotřebnosti zákona, dokud příslušné ministerstvo nedoloží jeho smysluplnost a nezbytnost pro život občana a státu. Navíc každý nově přijímaný zákon musí projít testem srozumitelnosti, za tím účelem je nezbytné určit ministerstvo, které odpovídá za potřebnost, srozumitelnost a vzájemnou provázanost všech přijímaných právních předpisů. Politici by se měli zavázat k tomu, že každý zákon smí být novelizován maximálně jednou za pět let, s možností odůvodněných výjimek. „Proklestění právní džungle musí být součástí programového prohlášení vlády, vláda a její představitelé musí osobně odpovídat za to, že v době jejich působnosti nebudou zákony opakovaně novelizovány, zejména za to, že jeden a týž již platný zákon nebude opakovaně a dokonce v témže roce novelizován různými zákony. Novelizace by měly být slučovány do logických celků, neboť roztříštěnost legislativy snižuje právní jistotu všech občanů. Práce ministrů musí být hodnocena podle toho, jaké zákony další právní předpisy jeho resort předkládá. (Petr Toman.

Kolik je vlastně platných českých právních předpisů?
Za platné předpisy pokládáme takové, kterým nebyla zrušovacím ustanovením, resp. jiným způsobem ukončena účinnost (např. i sebou samým).

Počty takovýchto platných předpisů seskupené podle jednotlivých typů jsou k 30.4.2012 na www.zakonyprolidi.cz následující:

Nařízení vlády

1434

Vyhláška

4210

Ústavní zákon

78

Zákon

2582

Oznámení

3982

Rozhodnutí

53

Usnesení

449

Nález

380

Opatření

334

Úplné znění zákona

374

Směrnice

5

Smlouva

9

Redakční oznámení

257

Pravidla

2

Rozkaz

3

Zásady

13

Dohoda

14

Pokyny

3

Nařízení

65

Dekret

62

Sdělení

1251

 

Součet „červených“ je 8304.

Součet „modrých“ nemá smysl, protože některé typy předpisů jsou mimo kriteria platnosti, resp. účinnosti.

Disclaimer:

Výpočet neobsahuje předpisy

  • vyhlášené před rokem 1945
  • zveřejněné pouze v českém jazyce (cca 300 ks), převážně z 50tých let
  • ze Sbírky mezinárodních smluv, které (doufáme) budou na zakonechprolidi.cz k dispozici koncem léta nebo na podzim
Použité zdroje:
http://www.ceska-justice.cz/2015/11/advokat-petr-toman-v-ceskem-pravnim-radu-se-vyzna-maloktery-odbornik/
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/1448338-cesko-ma-rekordni-pocet-zakonu-na-pocet-obyvatel
https://www.zakonyprolidi.cz/blog/platne-predpisy-ke-konci-dubna-2012.htm
http://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=3126
WEBOVÉ STRÁNKY PODLE VAŠEHO PŘÁNÍ

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one