patrtit.jpg
Image 1.png
Image 2.png
Image 3.jpg

HEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ ?

Pomůže vám náš regionální katalog


DEJTE O SOBĚ VĚDĚT

Potřebujete vlastní webové stránky? Chcete vytvořit originální logo, navštívenky, letáky, plakáty, pohlednice, Pf nebo jinou propagaci? Kontaktujte grafické studio Rasgraf
MUDr. Tomáš Lebenhart je vyznavačem "Celostní medicíny" Jeho ordinaci naleznete ve Vídeňské ulici proti prodejně Unicos


Diagnostikujte a harmonizujte své tělo pomocí přístroje OBERON


and.jpg

Něco o městské policii

Hlavní úkoly obecní policie
Obecní policie je orgánem obce, ne orgánem státu. Proto zásadně působí jen na území své "domovské" obce. V ní se stará o hlavně o tzv. zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku, které jsou v působnosti obce.
Konkrétní úkoly obecní policie zahrnují zejména:
 • dohled nad dodržováním obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, pravidel občanského soužití, čistoty na veřejných prostranstvích, dopravních pravidel v obci,
 • přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku a k prevenci kriminality v obci a
 • odhalování a postih některých přestupků a jiných správních deliktů.
Některé úkoly obecní policie se tedy podobají úkolům Policie ČR, ale obecní policie je plní zásadně jen na území své vlastní obce; zatímco Policie ČR je celostátní. Obecně má Policie ČR navíc na rozdíl od obecní policie mnohem širší pravomoci při plnění svých úkolů.
Kdo pracuje u obecní policie
V obecní policii pracují zaměstnanci trojího typu:
 • strážníci,
 • čekatelé a
 • ostatní zaměstnanci.
Všichni patří mezi zaměstnance obce. Strážníci z nich mají nejširší pravomoci, a tak některá práva a povinnosti stanovuje zákon jen pro ně. Naopak pro čekatele i ostatní zaměstnance platí práva a povinnosti, které jsou stanoveny obecní policii obecně.
A jak je poznat?
Strážník se prokazuje podobně jako policista, tedy:
 • uniformou s odznakem obecní policie, identifikačním číslem a názvem obce,
 • průkazem obecní policie, případně
 • ústním prohlášením "obecní policie" ("městská policie")

Základní povinnosti policistů a strážníků

Policisté i strážníci patří mezi vykonavatele veřejné moci, a proto nemohou dělat, co se jim zrovna zamane. Naopak mohou dělat jen to, co jim zákon dovolí. Zákon jim přitom stanovuje spoustu konkrétních oprávnění i povinností, které jsou rozebrány v dalších článcích na tomto webu. Kromě toho jim však nařizuje i několik základních, obecných povinností, které policisté a strážníci musí dodržovat vždy, při plnění jakéhokoli úkolu.
Těmito povinnostmi jsou:
 • povinnost zdvořilosti,
 • povinnost zasáhnout (iniciativy),
 • povinnost přiměřenosti,
 • povinnost poučovací a
 • povinnost prokázat se.
Pro strážníky je navíc stanovená i obecná povinnost poskytnout pomoc.
Policisté se nadto musí řídit taky Etickým kodexem Policie České republiky. Ten patří mezi vnitřní předpisy Policie ČR a při jeho porušení se policisté mohou dopustit kázeňského přestupku.

K čemu jsou strážníci městské policie dle zákona oprávněni:

- Oznámit Policii ČR bez zbytečného odkladu důvodné podezření, že byl spáchán trestný čin či přestupek.
- Mohou řešit přestupky v tzv. blokovém řízení, jiné správní delikty oznamují z moci úřední k projednání příslušnému správnímu orgánu.
- Mohou požadovat v určitých případech vysvětlení od osoby, která může přispět k objasnění skutečností.
- V případě potřeby jsou oprávněni vyzvat osobu, aby se ve stanovenou dobu dostavila na určité místo k sepsání zápisu o podání vysvětlení.
- Mají oprávnění vyzvat osobu, aby předložila potřebné doklady související s páchání protiprávního jednání, za určitých podmínek k prokázání totožnosti osoby, za určitých podmínek osobu předvést a také odebrat zbraň, odejmout věc, nechat si předložit od řidiče motorového vozidla nezbytné doklady související s provozem vozidla.
- Mají oprávnění požadovat od každého věcnou a osobní pomoc.
- Mají oprávnění vyžadovat poskytnutí údajů z informačního systému PČR, Obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, Obecních úřadů.
- Mají za určitých podmínek uložit v rámci oprávnění zákaz vstupu na určená místa.
- Mohou za určitých podmínek otevřít byt nebo jiný uzavřený prostor.
- Mají oprávnění použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla.
- Mohou zabezpečovat dopravu osobu do zdravotnických zařízení nebo do záchytné stanice za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem i mimo obec.
- Mají oprávnění použít donucovacích prostředků, psa, služební zbraně.
- Mají oprávnění vstupovat v živnostenských prostorách do všech prostor určených pro zákazníky a výhradně jen v provozní nebo prodejní době.
- Mohou na pozemních komunikacích zastavovat vozidla.
- Mohou usměrňovat provoz na pozemních komunikacích v případě, že je to nezbytné pro obnovení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, a není-li řízení provozu zajištěno policií nebo v součinnosti s policií ČR.
- Mohou měřit rychlost jízdy projíždějících vozidel.
- Mohou rozhodnout o odstranění vozidla, které stojí neoprávněně na vyhrazeném parkovišti.
- Mohou vyzvat osobu k podrobení se orientačnímu vyšetření a odbornému vyšetření zjišťujícímu obsah alkoholu nebo jiné návykové látky než alkoholu.
- Městská policie je oprávněna zpracovávat osobní údaje, které potřebuje k plnění úkolů podle zákona o obecní policii nebo zvláštního zákona.
- Městská policie má oprávnění pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy z míst veřejně přístupných.
- Městská policie je oprávněna pořizovat zvukové, obrazové nebo jiné záznamy o průběhu zákroku nebo úkonu.

Zákon o obecní policii stanoví případy, ve kterých je strážník oprávněn vyzvat osobu k prokázání totožnosti

Strážník je oprávněn vyzvat osobu, aby prokázala svoji totožnost, pokud jde:
 • o osobu, vůči které provádí úkon k plnění úkolů obecní policie
 • o osobu podezřelou ze spáchání trestného činu nebo přestupku či jiného správního deliktu
 • o osobu, od níž bude třeba požadovat vysvětlení
 • o osobu, která odpovídá popisu osoby hledané policií nebo osoby pohřešované,
 • na žádost jiné osoby, jestliže tato osoba má na zjištění totožnosti právní zájem
 • o osobu, která žádá o prokázání totožnosti jiné osoby
 • o osobu, která oznamuje podezření ze spáchání trestného činu, přestupku nebo jiného správního deliktu
http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1991-553
 
WEBOVÉ STRÁNKY PODLE VAŠEHO PŘÁNÍ

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one