patrtit.jpg
Image 1.png
Image 2.png
Image 3.jpg

HEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ ?

Pomůže vám náš regionální katalog


DEJTE O SOBĚ VĚDĚT

Potřebujete vlastní webové stránky? Chcete vytvořit originální logo, navštívenky, letáky, plakáty, pohlednice, Pf nebo jinou propagaci? Kontaktujte grafické studio Rasgraf
MUDr. Tomáš Lebenhart je vyznavačem "Celostní medicíny" Jeho ordinaci naleznete ve Vídeňské ulici proti prodejně Unicos


Diagnostikujte a harmonizujte své tělo pomocí přístroje OBERON


and.jpg

Také jste si všmli???

Po Klatovech se pohybuje spousta lidí převážně tmavé pleti, o kterých nikdo nevíme, odkud se tu vzali, co dělají, kde bydlí atd. Asi se nepletu, když zde napíšu, že právě oni mají na svědomí neutěšený stav ve městě. Nárůst drobné kriminality. Dnes prostě nemůžete nechat přes noc nic cennějšího ani v uzamčeném automobilu. Nemůžete na zahrádce přes noc nechat věci třeba po grilování s tím, že je uklidíte druhý den, protože už byste neměli co uklízet. Co s tím????

Jsem pro zavedení tzv. „DOMOVSKÉHO PRÁVA“.
Domovské právo nebo též Domovská příslušnost vyjadřuje příslušnost k obci. Právo na nerušený pobyt v obci a na chudinské zaopatření (sociální dávky) ze strany obce. Samozřejmě i poskytnutí obydlí či přístřeší. Dříve k prokázání příslušnosti sloužil "Domovský list", tedy dnešní "Občanský průkaz". Zajímavý je fakt, že domovské právo bylo zrušeno, občanský průkaz nikoli.
Člověk s domovský právem by samozřejmě musel za poskytnutou pohostinnost městu také něco odvádět a být mu prospěšný. Všichni známe pojmy jako:"Obecní pastýř a obecní Pastouška" Přidělování Trafik, (Neplést prosím se současnými prebendami postihujícími ty poslance, kteří se rozhodnou vyměnit svou vůli a rozum za svůj prospěch).
Tady domovské právo bylo zrušeno komunisty, zřejmě pod dojmem, že v nastoleném komunismu se každému dostane podle jeho potřeb.
Dnes nestačíme koukat, jak nám schopní podnikatelé zajišťují ubytovny pro sociálně slabé ze všech koutů této země. Zíráme, jak dnešní sociální stát je to co za naše daně chceme. Jsme štěstím bez sebe, že lidé, které do chudoby poslal systém mají cimru plnou štěnic, kterou jim financuje Úřad práce. A nejsme schopni zajistit, aby si jednotliví podnikatelé v sociálním byznysu nepůjčovali ony sociálně slabé mezi sebou. Domnívám se, že spousty klientů ubytoven jsou ubytováni na náklady státu hnedle několikrát.
O získání domovského práva  by rozhodovala výlučně obec, a to v rámci výkonu samostatné působnosti. Právně bychom občany dělili z hlediska domovské příslušnosti na dvě skupiny tak, jak tomu v minulosti bylo. Vedle obecních příslušníků, kteří nemohli být z domovské obce vyhoštěni a měli nárok na chudinské a vdovské zaopatření, žili v obci tzv. přespolní, kteří se nemohli účastnit politického života obce, což především znamenalo, že neměli volební právo do obecních orgánů.
Za bezdomovce byly pokládány osoby, jejichž domovské právo nebylo prokazatelné. Tyto osoby byly přikázány obci, kde se zdržovaly. Zde s nimi muselo být nakládáno jako s osobami domovsky příslušnými po tu dobu, dokud nebylo jejich domovské právo zjištěno nebo dokud nezískaly domovské právo jinde. Obec byla povinna zajistit chudinskou péči nejen osobám domovsky příslušným, ale i osobám bez domovské příslušnosti, které na území obce onemocněly, a to po dobu nezbytného ošetřování.
Takže sociálně je to vše OK. Nikdo nikoho nenechá na holičkách, ale nejsi tady k ničemu dobrému užitečný, tak mazej jinam šmejde !!!
 

Historie – Domovský list

V našich zemích vzniklo domovské právo ( domovské právo spojovalo osobu s konkrétní obcí – osoba měla nárok na nerušený pobyt v ní, právo na chudinské zaopatření a zaopatření ve stáří)  v roce 1849 na základě tzv. Obecního zřízení (zákon č. 170/1849).
Obecní zřízení obsahovalo ustanovení podle nichž se obecní příslušnosti nabývalo:
  • narozením (kdy manželské děti nabývaly příslušnosti rodičů, nemanželské děti příslušnostisvé matky)
  • provdáním se (manželka nabývala příslušnosti svého manžela)
  • přijetím do obecního svazku, jež se dálo buď:
  • výslovným usnesením obecního zastupitelstva
  • obec trpěla, aby se v ní občan bez domovských práv po čtyři roky nepřetržitě zdržoval
  • přikázáním stálého bydliště v obci u státních zaměstnanců, důstojníků, duchovních a veřejných učitelů.
Dále bylo domovské právo upraveno říšským zákonem o domovském právu (zákon č. 105/1863). Ustanovení o nároku proti obci na udělení d.p. byla vypuštěna. D.p. bylo možno nyní dosáhnout pouze narozením, sňatkem, získáním veřejného úřadu a přijetím do domovského svazku. O tomto přijetí však rozhodovala jedině sama obec a proti jejímu rozhodnutí nebylo žádné odvolání. Zákon obsahoval i ustanovení o bezdomovcích, tj. osobách u nichž nebylo možno d.p. zjistit. Jeho některé paragrafy změnila Domovská novela (zákon č. 222/1896).
Oba zákony (č. 105 a 222) převzala po roce 1918 Československá republika a domovské právo platilo podle těchto zákonů až do konce roku 1948 (zaniklo podle zákona č. 174/1948 Sb. ze dne 30.června 1948 platného od 1.ledna 1949).
Na jedné straně bylo domovské právo závazkem obce vůči svému občanu, na straně druhé bylo nástrojem, jak se zbavit různých přivandrovalců a osob v obci nechtěných – obec domovské právo neudělila a poslala člověka tzv. postrkem do jeho domovské obce a na její náklady.
Domovské právo osvědčoval tzv. domovský list a evidence se vedla v matrikách domovských příslušníků.

 
 

Jste pro zavedení "Domovského práva"???

Ano (15 | 94%)
Ne (1 | 6%)
WEBOVÉ STRÁNKY PODLE VAŠEHO PŘÁNÍ

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one