patrtit.jpg
Image 1.png
Image 2.png
Image 3.jpg

HEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ ?

Pomůže vám náš regionální katalog


DEJTE O SOBĚ VĚDĚT

Potřebujete vlastní webové stránky? Chcete vytvořit originální logo, navštívenky, letáky, plakáty, pohlednice, Pf nebo jinou propagaci? Kontaktujte grafické studio Rasgraf
MUDr. Tomáš Lebenhart je vyznavačem "Celostní medicíny" Jeho ordinaci naleznete ve Vídeňské ulici proti prodejně Unicos


Diagnostikujte a harmonizujte své tělo pomocí přístroje OBERON


and.jpg
Dnes jsem si ukousl asi veliký krajíc. Téma, které zde nakusuji je velmi rozsáhlé a bude velmi těžké nacpat jej do krátkého článku. Začnu od konce.
Zřejmě se shodnu s většinou čtenářů, že největším současným světovým problémem je Islám. Nedávné události v Austrálii a dnešní v Paříži nám snad už víc než jasně dávají najevo, že problém není někde daleko, ale tady všude a je třeba se k němu konečně jasně postavit. V podstatě je to stejný problém, jako s cikány, jen s horšími důsledky. Tak si to ujasněme:
Jsme Češi a žijeme v České republice. Naší řečí je čeština. Jsme pohostinní ke každému, kdo respektuje naše zákony, zvyky a pravidla. My jsme tady doma a nebudeme se nikomu přizpůsobovat. Jsme hrdý národ.
A jsme u toho. Co znamená NÁROD?
„Společenství lidí, kteří se hlásí ke stejné národnosti, se označuje jako národ. Je nutné rozlišování mezi politickým a etnickým národem. Národní příslušnost se formuje na základě důležitých faktorů, hlavně geografických, politických, jazykových, ekonomických či náboženských. Pojem národ se často může překrývat s pojmem etnikum. Jedním z nejzásadnějších znaků národa bývá jazyk.“
Čeština se vyvinula ze západních nářečí praslovanštiny na konci 10. Století. Jakákoli snaha o její potlačování byla vždy v souvislosti se snahou potlačit, nebo vymítit celý národ. Prvním velkým projevem obranny národa bylo založení Velkomoravské říše. Také myšlenka cyrilometodějská vznikla na obranu národa a jazyka proti cizotě. Sv. Václav byl odedávna pokládán za ochranného patrona českého národa a všichni naši první světci byli zároveň symbolem českého vlastenectví: sv. Ludmila, sv. Vojtěch, sv. Prokop. Kronika Kosmova je svědectvím, že už na samém počátku 12. stol. bylo české národní sebevědomí silné a že už tehdy si naši předkové za základní povinnost ukládali uchovat a rozmnožit svou vlast i národnost. A zcela časová nám připadá věta, kterou podle Kosmy jeden ze současníků pronesl ke knížeti Vratislavovi: „Tvůj bratr blahoslavené paměti Spytihněv měl dobrý rozum, že jednoho dne vypudil všechny Němce z této země.“
Již ve 13. stol. se vinou panujícího rodu přemyslovského začali u nás mocně rozmáhat Němci. Národ to těžce nesl a protestoval proti přemyslovské politice. Autor Dalimilovy kroniky vložil kněžně Libuši do úst pamětihodná slova: „Bude-liť vám cizozemec vlásti, nebude moci váš jazyk dlouho trvati. Každý rád kraluje s přáteli svými, žádný moudrý neradí se s cizími. Pojmeť sobě lid jazyka svého, a budeť vždy hledati vašeho zlého. Na váš lid bude hledati viny a svým rozdělí vaše dědiny. Naplní zemi lidmi cizími a bude váleti (válčiti) s vašimi. Nedej se cizozemci, česká hlavo!“
Roku 1409 vyvrcholily obranné dekretem kutnohorským, jímž král Václav IV. zajistil Čechům přednost na české pražské universitě před jinými národy. Dekret kutnohorský byl symbolem doby, důkazem, že Husem a husitstvím se octl národ na vzestupu, že se stal skutečným pánem své země. Připomínám Husův výrok z Výkladu desatera Božieho přikázanie: „Také mají se (knížata, páni, rytíři, vladykové, měšťané) postaviti, aby česká řeč nehynula…“
Přeskočím do minulého století, kdy český národ a s ním i český jazyk prošel údobím smrtelného nebezpečí v době nacistické okupace. Nacističtí vládcové zamýšleli úplně vyhubit český národ a snažili se rychle zatlačit češtinu do pozadí. Proto ji zakazovali ve vnitřním úřadování, zavřením vysokých škol ji vypuzovali z oborů vědeckých a zákazem školních učebnic i na nižších školách ztěžovali její zvládnutí celé dorůstající generaci.
To, že se mi nelíbí moderátorka české veřejnoprávní televize moderující český pořad ve slovenštině ještě neznamená, že mám něco proti Slovákům. Stejně tak si myslím, že má každý přistěhovalec do naší země povinnost v první řadě zvládnout jazyk. Je to základní princip zachování našeho národa. V české televizi může moderovat třeba Tatar, ale musí mluvit česky. Babiš (ač si myslím, že on je velký průšvih) je taky Slovák, ale mluví česky.
Takže bych závěrem chtěl vzkázat všem politikům i cizákům, že se v českých školách nemá vyučovat v cizí řeči, pokud se nejedná o výuku řeči samotné (narážím na snahy výuky v romštině), že se nesmí nikdy v českých školách vyučovat Islám, který sem historicky nepatří. Že po našich školách nemají pobíhat muslimské dívky v šátcích. Že cizinec nikdy nesmí mít přednost před Čechem a nesmí mít žádné výhody, které nemá i majoritní společnost. Když nepovolíme v základu, pak máme šanci udržet celý dům. Pokud základ narušíme, celý dům nám spadne. A jazyk je základ.
POSTAVME NÁRODNÍ HRDOST NAD MULTIKULTI DEMAGOGIE !!!!
7.1.2015 R. Sedláček
 
WEBOVÉ STRÁNKY PODLE VAŠEHO PŘÁNÍ

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one